صندلی اداری،صندلی اشپزخانه،صندلی تخت،تخت استخری
Since 1959